Flickor leker två och två - Anna Jakobsson & Anna Knutas Blomquist

VÄLKOMNA till par-projekten
4 GENERATIONS OF HOARDERS och OUR BOUND IS BROKEN
 
(Scroll down for ENG)
 
 
OBS! Förbokning krävs. Boka genom att maila vilken tid du önskar komma samt hur många platser till flickorleker22@gmail.com. Evenemanget är kostnadsfritt.

 
Anna Knutas Blomquist:
4 GENERATIONS OF HOARDERS
Kan samlande gå i arv? Tyder samlande på dålig karaktär eller är det snarare ett sorts upprättande av personliga små arkiv?
Känslan att allt är värdefullt, att vardagliga saker alltid kan vara användbara på något sätt. Är de bara objekt eller går det att ha ett känslomässigt band till dem? I detta projekt undersöker jag hur arv och miljö påverkar ens kreativitet och skapande.
Välkommen att ta del av mitt personliga arkiv.
 
Anna Jakobsson:
VÅRT BAND ÄR BRUTET/ OUR BOND IS BROKEN
Hur närmar man sig en förälder när det inte finns några ord för det man vill säga? Vilka andra kontaktytor kan man använda sig för att kommunicera? Genom en undersökning av mässing, vatten och luft har jag vridit och vänt på bandet till min pappa.
Välkommen att ta del av ett allkonstverk i tre delar där relationen mellan far och dotter ställs på sin spets.
Annas och Annas presentationer är del av projektet Girls Play in Pairs – ett tvärkonstnärligt forskningsprojekt som utforskar olika sätt att skapa och presentera konst på. Arbetet tar avstamp i affidamento (anförtroende), en modell för politiskt partnerskap som utvecklas av italienska feministgrupper på 1960-talet.
https://girlsplayinpairs.com/
 
Anna Knutas Blomquist är modedesigner och bor i Aspudden. Hon studerade på ESMOD i Paris och stannade därefter i Frankrike i 15 år där hon fick en bred erfarenhet inom design, trendrådgivning, illustration och undervisning. Sedan 2002 har hon arbetat för ett flertal märken i Sverige och arbetar för närvarande som frilansdesigner samtidigt som hon utforskar den mer konstnärliga aspekten av yrket. Hon dissekerar kärleksfullt gamla plagg, modellerar om dem, vänder ut och in på dem, på förutfattade meningar och sig själv.
 
Anna Jakobsson är scenkonstnär och projektledare baserad i Stockholm. Hennes praktik spänner över samtida musik, opera och teater och kännetecknas av ett intresse för feminina narrativ och icke-hierarkiska arbetsmetoder. Annas arbete utforskar ofta olika former av publikdeltagande och hon vill att hennes arbete ska kännas både mjukt och utmanande på samma gång.
Evenemanget arrangeras i samarbete med bio Aspen.
https://www.bioaspen.se/
Med stöd av Kulturbryggan.
 
Girls Play in Pairs:
Anna Jakobsson & Anna Knutas Blomquist
 
Anna’s and Anna’s explorations are part of Girls Play in Pairs (Flickor leker två och två) – An interdisciplinary research project that explores various ways of making and presenting art. The research is conducted through the model of affidamento (entrustment) which is a supportive pair-relationship developed by Italian feminist groups in the 1960s.
https://girlsplayinpairs.com/
 
NOTE! Pre-booking required. Book by emailing what time you want to come and how many places you want flickorleker22@gmail.com. The event is free of charge.
 
Anna Knutas Blomquist:
4 generations of hoarders
 
Can collection be inherited? Does collecting indicate a bad character or is it rather a kind of creation of small personal archives? The feeling that everything is precious, that everyday things can always be useful in some way? Are they just objects or is it possible to have an emotional bond with them?
Welcome to take part of my personal archive
Anna Knutas Blomquist is a fashion designer born in 1965. She studied fashion design at ESMOD in Paris and then stayed in France for 15 years where she got a wide experience in design, trend consulting, illustration and teaching. Since 2001 she has been working for several brands in Stockholm and is for the moment working freelance while exploring the more artistic side of her profession. She lovingly dissects old garments and remodels them. And turns them, preconceptions and herself inside out.
 
Anna Jakobsson:
Our bond is broken
 
How do you approach a parent when there are no words for what you want to say? What other contact surfaces can you use to communicate? Through an examination of brass, water and air, I have explored the bond between me and my dad.
Welcome to take part in a gesamtkunstwerk where the relationship between father and daughter is pushed to the limit.
Anna Jakobsson is an artist-researcher and producer based in Stockholm. Her practice expands over the fields of contemporary music, opera and theatre and is distinguished by an interest in feminine narratives and non-hierarchical working methods. Anna’s work often explores various modes of audience participation and she wants her work to be both gentle and challenging in once.
The event is made in collaboration with bio Aspen.
https://www.bioaspen.se/
With support from Kulturbryggan.

Kommande visningar